HUISREGELS THE TEMPLE

 

Toepasselijkheid

1. Deze huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich bevindt in de The Temple.


Algemeen
 

2. Volg altijd de aanwijzingen op van de door de directie van de The Temple aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie of de door de directie aangewezen personen.

Toegang tot de The Temple

Leeftijdsgrens

3. Alcohol-vrije evenementen zijn bedoeld voor de leeftijdsgroep 12 tot en met 17 jaar.  Bij deze evenementen hebben bezoekers van 18 jaar of ouder geen toegang. Bij evenementen die zijn bedoeld voor bezoekers van 18 jaar of ouder hebben bezoeker onder de 18 jaar geen toegang. Wij zijn bevoegd u te vragen zich te legitimeren wanneer wordt getwijfeld aan het voldoen aan de minimumleeftijdsgrens voor het bezoeken van een horecagelegenheid. Voor het restaurant en paviljoen geldt geen leeftijdsgrens.


Toegangsbewijs

4. Toegang tot de The Temple (met uitzondering van restaurant en paviljoen) is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs of een andere door de The Temple afgegeven autorisatie. Door de The Temple afgegeven autorisaties zijn niet overdraagbaar. Op verzoek van door de directie van de The Temple aangewezen personen dient een ieder aan te kunnen tonen over een geldig toegangsbewijs of andere autorisatie te beschikken.


Verboden voorwerpen

5. De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen: 

  • gevaarlijke voorwerpen, waaronder wapens, messen, glas- en/of blik;
  • eet- en drinkwaren;
  • (soft/hard)drugs en alcohol;
  • giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk;
  • skates, fietsen, steps, skateboards etc.;
  • (huis)dieren;
  • professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur
  • alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van de directie van de The Temple en de door de directie van de The Temple aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde.


Fouilleren/ Toegangscontrole

6. De door de directie van de The Temple aangewezen personen hebben het recht om een ieder die zich in de The Temple bevindt te visiteren, en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het bezoek aan het gebouw aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

Kleding

7. Uw kleding dient er zodanig uit te zien, dat het niet in strijd is met de aard en het karakter van het evenement. Motorclubkleding, clubkleding, voetbalshirts, petjes en andere sportgerelateerde kledingstukken worden niet toegelaten.


Gebruik garderobe

8. Tevens bent u verplicht uw jas/pet/cape af te geven bij de garderobe. Als u uw garderobe nr. kwijt bent, moet u wachten tot na sluitingstijd, om te kijken of uw jas er nog is.


Vroegtijdig verlaten evenement

9. Aan bezoekers die tijdens het evenement de The Temple verlaten, wordt in beginsel geen toegang meer verleend tot de The Temple.


Parkeren/rijwielstalling

10. U dient uw voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien u zich hieraan niet houdt loopt u het risico dat uw voertuig wordt verwijderd.


Ontzeggen toegang

11. De directie van de The Temple behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot de The Temple te ontzeggen, zonder dat deze personen recht hebben op vergoeding van schade.


In de The Temple

Legitimeren

12. Een ieder die zich in de The Temple bevindt, moet in bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs.


Roken

13. Het is verboden in de The Temple te roken, met uitzondering van de daarvoor aangewezen ruimtes.


Verdovende middelen

14. Het gebruik van- en de handel in of bij zich hebben van (soft/hard)drugs is verboden.  Bij het verhandelen van verdovende middelen wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld. Als blijkt dat een bezoeker onder invloed is van drugs zal de toegang aan deze persoon direct worden ontzegd en wordt de politie gewaarschuwd.


Alcoholgebruik


15. The Temple schenkt alleen alcohol aan personen boven 18 jaar. Bij twijfel zullen we vragen naar legitimatie. Het is niet toegestaan voor bezoekers onder de 18 jaar om alcohol te kopen of te nuttigen, en voor bezoekers om alcohol door te geven aan personen onder de 18 jaar. Bij constatering wordt de drank ingenomen en de toegang wordt je ontzegd. Dit geldt ook voor de bezoeker die alcohol aanneemt. 

Alcoholische drank meer geschonken wordt geschonken tot een half uur voor sluitingstijd.


16. Het is verboden in staat van dronkenschap de The Temple te betreden of in de The Temple aanwezig te zijn.


Ongewenst gedrag

17. Het is verboden schade toe te brengen aan goederen of personen of zich zodanig (hinderlijk) te gedragen dat dergelijke schade dreigt. Met name is het verboden op stoelen te gaan staan, bouwwerken of het podium te beklimmen, te stagediven en te crowdsurfen en het gooien met voorwerpen, waaronder vloeistoffen. Voorts is het verboden zich op zodanige wijze te gedragen (waaronder, maar niet beperkt tot, het dragen van bepaalde kleding, het doen van bepaalde uitspraken), welke naar het uitsluitende oordeel van de directie een verstoring van de orde (kan) opleveren.

18. Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden. U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie. Bij hinderlijk of aanstootgevend gedraagt volgt verwijdering plus ontzegging van de toegang. Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel toiletgebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.


Wapens

19. Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Bij wapenbezit zal ten allen tijde, zonder overleg, de Politie worden gewaarschuwd.


Veiligheid

20. Het is niet toegestaan om paden, (nood)uitgangen, trappen of brandblusmiddelen te blokkeren.

21. Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van de The Temple dan dat gedeelte waartoe men gerechtigd is.


Handelsverbod

22. Het te koop aanbieden van - en/of anderszins (doen) verspreiden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, t-shirts, posters en dergelijke en het verspreiden van folders, flyers en andere reclame uitingen in de The Temple en directe omgeving, is slechts toegestaan indien daarvoor vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van de directie van de The Temple.


Betaalsysteem

23. De The Temple heeft een eigen betaalsysteem: alle consumpties in het pand worden afgerekend met de unieke The Temple munten. Consumpties afrekenen gaat snel en eenvoudig, omdat alles gepast wordt betaald en er geen wisselgeld in omloop is.

De The Temple munten kunnen bij alle verkooppunten middels contante betaling, pin, Visa en Mastercard worden afgerekend. De The Temple munten zijn te koop bij bemande kassa's.


Eigendommen

24. Afval, waaronder dat van genuttigde dranken en etenswaren, dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers. Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het gebouw; hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken. Glazen mogen niet mee naar buiten worden genomen en zijn niet toegestaan op de dansvloer. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.


Geluids(niveau)

25. Harde muziek kan gehoorschade veroorzaken. In de diverse zalen van De Waerdse Tempel wordt meer dan 85 DB(a) aan geluid geproduceerd. De directie van De Waerdse Tempel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in alle zalen van De Waerdse Tempel geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.


Beveiligingscamera’s

26. De (camera)systemen in de The Temple registreren 24 uur per dag. Een ieder die de The Temple bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden. Tevens stelt de directie van de The Temple op vordering van de bevoegde justitiële autoriteiten de opnamen ter beschikking.

27. De The Temple verwerkt persoonsgegevens waaronder camerabeelden van haar bezoekers in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.


Foto- video- of geluidsopnamen

28. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen is slechts toegestaan wanneer de organisator van het evenement hiervoor toestemming heeft gegeven. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen in de niet voor het algemene publiek toegankelijke gedeelten van de The Temple is niet toegestaan.

29. De The Temple is gerechtigd om opnamen van bezoekers van een evenement te maken en deze te projecteren op de schermen binnen de The Temple.


Calamiteiten 

30. Een ieder die zich in de The Temple bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften in geval van een calamiteit is verboden.

31. De directie van de The Temple is gerechtigd om de The Temple te ontruimen indien daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.


Gevonden voorwerpen

32. Als u in een horecagelegenheid een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij de garderobe of de discotafel in te leveren. Gevonden voorwerpen worden na uiterlijk twee weken bij de politie gedeponeerd. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.


Tot slot

Klachten

33. Wanneer u klachten van welke aard ook heeft kunt u deze bij de directie melden. Klachten dient u altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden, bij gebreke waarvan uw klachtrecht vervalt.


Aansprakelijkheid

34. Het bezoeken van de The Temple geschiedt geheel op eigen risico. De The Temple aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook. De The Temple is er niet voor verantwoordelijk wanneer de organisator besluit om een evenement af te gelasten.


Overtreding van de huisregels

35. Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, wordt u door of namens de directie van De Waerdse Tempel direct verwijderd. Bij constatering van strafbare feiten wordt, en zonder aanziens des persoons, altijd aangifte gedaan bij de politie, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

Wijziging

36. De The Temple behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van de The Temple te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Komende evenementen

13

May

27

May

03

June

10

June

17

June

Showtime X SBMG

22:00 @ CLUB

Where SHOWTIME meets SBMG!

Get your tickets at http://www.showtimegroup.nl/

Célébrations DU BOL

22:00 @ CLUB

Zat 27 mei 2017 

CÉLÉBRATIONS DU bol THE temple 

Live ONSTAGE 

Boef 
MULA b & Louis 
Sbmg 
Bollebof 
Keizer. 
Anu-d. 

MANY MOREEE......

Dj line 

Ilias op de beat 
MBA 
Charissa jong 
Nafthaly Ramona 
Miqstar 
VIOLATORZ 
Richer 
KIMBERLEE RAMIREZ 
Nasr de Barber 
Angosoundz
Yam

Mc 

MCEE-D
BABAK

WKND Under 18

20:30 @ CLUB

Zaterdag 3 Juni 2017 komen de vetste DJ's en artiesten van dit moment bij elkaar op HET feest van dit jaar: WKND! Dit feest zal plaatsvinden in één van de mooiste en grootste locaties in Noord Holland! 
Deze avond beloofd nu al onvergetelijk succes te worden met de beste muziek, optredens van bekende artiesten, een super vette lichtshow, een hele hoop gezelligheid en nog veel meer! 

★ LINE UP ★
BOEF
Dave Roelvink
Freddy Moreira
Jasha Rudge
& Many More


☆ TICKETS ☆ 
☞ Regular € 16,50*
☞ DeurTicket € 20,00
*(incl. €1,00 korting via promotors)

★ INFO ★
Waar: The Temple Heerhugowaard 
Wanneer: 3 Juni 2017 
Hoe laat: 20:30 / 02:00
Leeftijd: Onder-18-jaar
Alcohol: Er zal géén alcohol geschonken worden. 

☆ VERVOER ☆
The Temple is te bereiken op vele mogelijkheden. Een paar voorbeelden zijn:
☞ Auto: Zelf parkeren of "Kiss&Ride" mogelijkheden. 
☞ Openbaar vervoer: Bus 160, Bus N60 (Nachtbus) of trein. Kijk voor meer info op 9292.nl
☞ Fietsenstalling aanwezig!
☞ Taxi Deals & Pendelbus op aanvraag! (Mail naar: Vervoer@WKND-Events.com)

★ CONTACT ★
Website: www.WKND-Events.com
E-Mail: info@WKND-Events.com

Primal Outdoor - Synergy of Souls

12:00 @ CLUB

As individual minds we tend to pursue our deepest desires alone. We venture onwards in our lifes, while the challenges we face during this endeavor shape our inner being. However, one must not dwell for what seems an eternity, trying to accomplish that which he cannot achieve by himself. 

In the end, we were not set on this planet to act alone. Born with a specific set of skills, acting as a collective, our hopes and dreams have never been closer. 

Darkness and light. Order and chaos. Different, yet equal to each other. Combined they provide balance, and balance brings harmony. 

Together, we are Primal.

Line up:

Radical Redemption
Warface
B-Front
Frequencerz
E-Force
Delete
Sub Zero Project (live)
Deetox
Sub Sonik
Requiem
Rebelion
D-Sturb
Bass Chaserz
Break Zero
RVAGE

Early birds: SOLD OUT!
Regular: €29,95

www.weareprimal.nl/tickets

18+
Strand van Luna 1
1704 ZZ Heerhugowaard

Basic-Fit Obstacle Run

8:30 @ CLUB

Op zaterdag 17 juni 2017 staan er 3 unieke uitdagende parcours van 7, 13 en 19 km in de kop van Noord-Holland, Park & Strand van Luna te Heerhugowaard voor jou klaar. Met Basic-Fit als naamgever en parcours toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar maken we er een spectaculaire 1ste editie van. Je kunt je individueel of als team inschrijven, daag jezelf en/of je vrienden, kennissen, collega’s, sportmaten, je (buur)man/vrouw of je familieleden uit en doe mee aan dit schitterend mooie sportieve evenement.