HUISREGELS THE TEMPLE

 

Toepasselijkheid

1. Deze huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich bevindt in de The Temple.


Algemeen
 

2. Volg altijd de aanwijzingen op van de door de directie van de The Temple aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie of de door de directie aangewezen personen.

Toegang tot de The Temple

Leeftijdsgrens

3. Alcohol-vrije evenementen zijn bedoeld voor de leeftijdsgroep 12 tot en met 17 jaar.  Bij deze evenementen hebben bezoekers van 18 jaar of ouder geen toegang. Bij evenementen die zijn bedoeld voor bezoekers van 18 jaar of ouder hebben bezoeker onder de 18 jaar geen toegang. Wij zijn bevoegd u te vragen zich te legitimeren wanneer wordt getwijfeld aan het voldoen aan de minimumleeftijdsgrens voor het bezoeken van een horecagelegenheid. Voor het restaurant en paviljoen geldt geen leeftijdsgrens.


Toegangsbewijs

4. Toegang tot de The Temple (met uitzondering van restaurant en paviljoen) is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs of een andere door de The Temple afgegeven autorisatie. Door de The Temple afgegeven autorisaties zijn niet overdraagbaar. Op verzoek van door de directie van de The Temple aangewezen personen dient een ieder aan te kunnen tonen over een geldig toegangsbewijs of andere autorisatie te beschikken.


Verboden voorwerpen

5. De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen: 

  • gevaarlijke voorwerpen, waaronder wapens, messen, glas- en/of blik;
  • eet- en drinkwaren;
  • (soft/hard)drugs en alcohol;
  • giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk;
  • skates, fietsen, steps, skateboards etc.;
  • (huis)dieren;
  • professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur
  • alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van de directie van de The Temple en de door de directie van de The Temple aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde.


Fouilleren/ Toegangscontrole

6. De door de directie van de The Temple aangewezen personen hebben het recht om een ieder die zich in de The Temple bevindt te visiteren, en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het bezoek aan het gebouw aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

Kleding

7. Uw kleding dient er zodanig uit te zien, dat het niet in strijd is met de aard en het karakter van het evenement. Motorclubkleding, clubkleding, voetbalshirts, petjes en andere sportgerelateerde kledingstukken worden niet toegelaten.


Gebruik garderobe

8. Tevens bent u verplicht uw jas/pet/cape af te geven bij de garderobe. Als u uw garderobe nr. kwijt bent, moet u wachten tot na sluitingstijd, om te kijken of uw jas er nog is.


Vroegtijdig verlaten evenement

9. Aan bezoekers die tijdens het evenement de The Temple verlaten, wordt in beginsel geen toegang meer verleend tot de The Temple.


Parkeren/rijwielstalling

10. U dient uw voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien u zich hieraan niet houdt loopt u het risico dat uw voertuig wordt verwijderd.


Ontzeggen toegang

11. De directie van de The Temple behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot de The Temple te ontzeggen, zonder dat deze personen recht hebben op vergoeding van schade.


In de The Temple

Legitimeren

12. Een ieder die zich in de The Temple bevindt, moet in bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs.


Roken

13. Het is verboden in de The Temple te roken, met uitzondering van de daarvoor aangewezen ruimtes.


Verdovende middelen

14. Het gebruik van- en de handel in of bij zich hebben van (soft/hard)drugs is verboden.  Bij het verhandelen van verdovende middelen wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld. Als blijkt dat een bezoeker onder invloed is van drugs zal de toegang aan deze persoon direct worden ontzegd en wordt de politie gewaarschuwd.


Alcoholgebruik


15. The Temple schenkt alleen alcohol aan personen boven 18 jaar. Bij twijfel zullen we vragen naar legitimatie. Het is niet toegestaan voor bezoekers onder de 18 jaar om alcohol te kopen of te nuttigen, en voor bezoekers om alcohol door te geven aan personen onder de 18 jaar. Bij constatering wordt de drank ingenomen en de toegang wordt je ontzegd. Dit geldt ook voor de bezoeker die alcohol aanneemt. 

Alcoholische drank meer geschonken wordt geschonken tot een half uur voor sluitingstijd.


16. Het is verboden in staat van dronkenschap de The Temple te betreden of in de The Temple aanwezig te zijn.


Ongewenst gedrag

17. Het is verboden schade toe te brengen aan goederen of personen of zich zodanig (hinderlijk) te gedragen dat dergelijke schade dreigt. Met name is het verboden op stoelen te gaan staan, bouwwerken of het podium te beklimmen, te stagediven en te crowdsurfen en het gooien met voorwerpen, waaronder vloeistoffen. Voorts is het verboden zich op zodanige wijze te gedragen (waaronder, maar niet beperkt tot, het dragen van bepaalde kleding, het doen van bepaalde uitspraken), welke naar het uitsluitende oordeel van de directie een verstoring van de orde (kan) opleveren.

18. Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden. U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie. Bij hinderlijk of aanstootgevend gedraagt volgt verwijdering plus ontzegging van de toegang. Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel toiletgebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.


Wapens

19. Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Bij wapenbezit zal ten allen tijde, zonder overleg, de Politie worden gewaarschuwd.


Veiligheid

20. Het is niet toegestaan om paden, (nood)uitgangen, trappen of brandblusmiddelen te blokkeren.

21. Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van de The Temple dan dat gedeelte waartoe men gerechtigd is.


Handelsverbod

22. Het te koop aanbieden van - en/of anderszins (doen) verspreiden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, t-shirts, posters en dergelijke en het verspreiden van folders, flyers en andere reclame uitingen in de The Temple en directe omgeving, is slechts toegestaan indien daarvoor vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van de directie van de The Temple.


Betaalsysteem

23. De The Temple heeft een eigen betaalsysteem: alle consumpties in het pand worden afgerekend met de unieke The Temple munten. Consumpties afrekenen gaat snel en eenvoudig, omdat alles gepast wordt betaald en er geen wisselgeld in omloop is.

De The Temple munten kunnen bij alle verkooppunten middels contante betaling, pin, Visa en Mastercard worden afgerekend. De The Temple munten zijn te koop bij bemande kassa's.


Eigendommen

24. Afval, waaronder dat van genuttigde dranken en etenswaren, dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers. Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het gebouw; hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken. Glazen mogen niet mee naar buiten worden genomen en zijn niet toegestaan op de dansvloer. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.


Geluids(niveau)

25. Harde muziek kan gehoorschade veroorzaken. In de diverse zalen van De Waerdse Tempel wordt meer dan 85 DB(a) aan geluid geproduceerd. De directie van De Waerdse Tempel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in alle zalen van De Waerdse Tempel geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.


Beveiligingscamera’s

26. De (camera)systemen in de The Temple registreren 24 uur per dag. Een ieder die de The Temple bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden. Tevens stelt de directie van de The Temple op vordering van de bevoegde justitiële autoriteiten de opnamen ter beschikking.

27. De The Temple verwerkt persoonsgegevens waaronder camerabeelden van haar bezoekers in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.


Foto- video- of geluidsopnamen

28. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen is slechts toegestaan wanneer de organisator van het evenement hiervoor toestemming heeft gegeven. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen in de niet voor het algemene publiek toegankelijke gedeelten van de The Temple is niet toegestaan.

29. De The Temple is gerechtigd om opnamen van bezoekers van een evenement te maken en deze te projecteren op de schermen binnen de The Temple.


Calamiteiten 

30. Een ieder die zich in de The Temple bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften in geval van een calamiteit is verboden.

31. De directie van de The Temple is gerechtigd om de The Temple te ontruimen indien daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.


Gevonden voorwerpen

32. Als u in een horecagelegenheid een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij de garderobe of de discotafel in te leveren. Gevonden voorwerpen worden na uiterlijk twee weken bij de politie gedeponeerd. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.


Tot slot

Klachten

33. Wanneer u klachten van welke aard ook heeft kunt u deze bij de directie melden. Klachten dient u altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden, bij gebreke waarvan uw klachtrecht vervalt.


Aansprakelijkheid

34. Het bezoeken van de The Temple geschiedt geheel op eigen risico. De The Temple aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook. De The Temple is er niet voor verantwoordelijk wanneer de organisator besluit om een evenement af te gelasten.


Overtreding van de huisregels

35. Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, wordt u door of namens de directie van De Waerdse Tempel direct verwijderd. Bij constatering van strafbare feiten wordt, en zonder aanziens des persoons, altijd aangifte gedaan bij de politie, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

Wijziging

36. De The Temple behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van de The Temple te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Komende evenementen

22

June

25

November

Plus Wandel4Daagse Alkmaar

9:00 @ RESTAURANT

Juni 2017. Het betreft alweer de 11e editie van dit mooie wandelevenement. De inschrijving is afgelopen maandag gesloten en maar liefst 6.000 wandelaars uit heel Nederland kunnen we weer verwelkomen in en rondom Alkmaar.

De Plus Wandel4daagse Alkmaar streeft ernaar onderscheidend te zijn ten opzichte van al bestaande vierdaagsen in het land. Een fantastische omgeving rondom Alkmaar staat garant voor dagelijks een unieke route vanuit een andere start- en finishplaats.

 

De wandelroutes zijn uitgewerkt en uitgebreid verkend en bij veel leuke locaties langs de route zijn weer ludieke ideeën ontstaan om de wandelaars op bijzondere wijze te ontvangen. Op donderdag 22 juni is er een Stempelpost bij The Temple ingericht. Dit is de 2e wandeldag.

 

The Temple wilt alle wandelaars die tussen 09:00 en 12:00 aankomen van harte welkom heten en ze een fijn rustmoment aanbieden bij ons op het terras of binnen in het restaurant.

Golden Earring

20:00 @ CLUB

Zaterdag 25 november keert Golden Earring terug in The Temple. 

 

De Nederlandse band Golden Earring kan zonder blozen naast de grootste bands uit de internationale muziekgeschiedenis staan. Met wereldhits als Radar Love, Twilight Zone en Candy’s Going Bad veroverden ze voor altijd hun plek in de rock’n’roll hall of fame, maar Golden Earring stopte niet na de eerste successen. Sinds de laatste personeelswissel in 1970 (!) staan de leden al zonder onderbreking samen op de planken, met als resultaat een band die nog steeds een van de strafste en strakste rockshows ter wereld brengt. 

 

Badpop was met de mannen van Golden Earring binnen 2 dagen volledig uitverkocht dus wees er snel bij!

 

Tickets


Zaal € 37,50 (ex fee)
Balkon staan € 47,50 (ex fee)
Balkon seated € 52,50 (ex fee)
Vip 2e ring € 52,50 (ex fee)

 

Tickets zijn te bemachtigen via: https://maverickevents.nl/tickets

 

Zaal open om 20.00 uur.
Aanvang Golden Earring 21.30 uur.